Novosti

Rang liste za poziciju sekretar nakon intervjua.

 

24.01.2020 10:29
Slika
 

Obrazac 9 (sekretar i saradnik za ekonomsko-finansijske poslove)

 

RANG-LISTA KANDIDATA

(radno mjesto sekretar - konkursna pozicija broj: 17.1.)

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Test stručnog znanja

Intervju

Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija

Dodatni bodovi (boračka kategorija)

Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

Sakić (Nusret) Izabela

Tuzla

3

2,7

20,00%

 

 

6,84

2.

Džebo (Hajrudin) Dženet

Tuzla

2

3

30,00%

 

 

6,50

3.

Delić (Fahrudin) Dino

Tuzla

2

2,5

 

 

10,00%

4,70

4.

Suljkanović (Mirsad) Melisa

Kalesija

2

2,5

0,00%

 

 

4,50

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa

 

1.

Islamović (Ševkija) Šaha

Tuzla

Nema položen stručni ispit

 

2.

Halilović (Ahmet) Sabahudin

Tuzla

Nema položen stručni ispit

 

3.

Đedović (Seada) Azra

Tuzla

Nije položen test stručnog znanja

 

4.

Zejnilagić (Fahrudin) Lejla

Tuzla

Nije položen test stručnog znanja

 

5.

Popović (Refik) Ena

Tuzla

Nije položen test stručnog znanja

 

6.

Elezović (Mirsad) Amela

Tuzla

Nije položen test stručnog znanja

 

7.

Muhamedbegović (Lutvo) Raif

Tuzla

Nije položen test stručnog znanja

 

8.

Halilović (Salko) Samir

Tuzla

Nije položen test stručnog znanja

 

9.

Isić (Ramiz) Edina

Tuzla

Nije pristupila testu općeg znanja

 

10.

Karahmetović (Ibrahim) Sabina

Tuzla

Nije položen test stručnog znanja

 

11.

Hrvanović (Enes) Enisa

Tuzla

Nije položen test stručnog znanja

 

12.

Halilović (Sead) Alma

Tuzla

Nije položen test stručnog znanja

 

13.

Popović (Edin) Maid

Tuzla

Nije pristupio testu općeg znanja

 

14.

Hrnjić (Kemal) Almir

Tuzla

Nije položen test općeg znanja

 

15.

Ašćerić (Ibrahim) Amela

Tuzla

Nije izašla na intervju

 

                 

Pouka o pravnom lijeku:  

Protiv ove rang-liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

 

Napomena:   

  1. Bodove po osnovu testa općeg znanja ostvaruje kandidat čiji ukupan broj bodova koje je ostvario na testu općeg znanja iznosi 70% od maksimalnog broja bodova.
  2. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je uspješno položio test općeg znanja i koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.
  3. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.
  4. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija,odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje, odnosno dodatne bodove, ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.
  5. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.
  6. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

                                                                                                                                                                                                                                   KOMISIJA ZA BODOVANJE

  1. Aida Bajrić
  2. Enes Hadžiavdić
  3. Emina Demirović

 

Ova rang-lista istaknuta je od strane direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana: 24.1.2020. godine, u 10.30 sati;

 

POTPIS DIREKTORA __________________

(na ovom mjestu pored potpisa direktora rang-listu ovjeriti i pečatom škole)

 

 

0 0