Novosti

JAVNI KONKURS za upis polaznika za školsku 2020/2021. godinu

 

17.12.2020 08:08
Slika
 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA

RUDARSKA ŠKOLA TUZLA

 

 

Djel.broj : 01-1380/20

Tuzla, 16.12.2020.godine

 

Na osnovu člana 127. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (“Službene novine TK”, broj:10/20 i 11/20), člana 10. i člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih (“Službene novine TK”, broj: 9/15), člana 91. Pravila  škole JU Mješovite srednje rudarske  škole Tuzla, Odluke Školskog odbora broj: 02-1365/20 od 15.12.2020.godine,  Rješenja  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o upisu organizatora obrazovanja odraslih u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj 10/1-38-035060-3/15 od 21.12.2015.godine, JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla,
 r a s p i s u j e

 
JAVNI KONKURS
za upis polaznika za školsku 2020/2021. godinu
 

 

I   OPĆI I POSEBNI USLOVI  ZA UPIS

 

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tom nema status učenika ili studenta.

 

II  BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS I PROGRAMI

 

 • Četvorogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekavalifikacije za stručna zvanja:
 • Rudarski tehničar ..............................................................................10 polaznika
 • Geološki tehničar...............................................................................10 polaznika

 

 • Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:
 • Rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa ..........................15 polaznika
 • Geobušač...............................................................................................10 polaznika

 

 

III BROJ RJEŠENJA O ODOBRAVANJU IZVOĐENJA PROGRAMA

10/1-38-035060-3/15 od 21.12.2015.godine,

 

IV NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA NJEGOVO

     ZAVRŠAVANJE

 

Programi obrazovanja polaznika izvode se: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, nastavom na daljinu, kroz praktičan rad, te na drugi primjeren način.

Izvođenje programa za sticanje srednje stručne spreme polaznika traje godinu dana manje od izvođenja programa za obrazovanje redovnih učenika.

Izvođenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije traje najmanje šest mjeseci.

Škola organizira u toku školske godine dva redovna ispitna roka (januarski i junski ispitni rok), a po potrebi i jedan vanredan rok  koji utvrđuje Nastavničko vijeće Škole.

Ocjenjivanje polaznika vrši se u skladu sa propisima koji regulišu te oblasti obrazovanja.

 

V  NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE I ZVANJE KOJE SE STIČE PO

ZAVRŠETKU PROGRAMA

 

Po završetku četvorogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

 1. Rudarski tehničar
 2. Geološki tehničar

Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj stručnoj školi za zanimanje:

 1. Rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa
 2. Geobušač

 

VI VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Visina troškova obrazovanja polaznika utvrđena je Pravilnikom o formiranju cijena obrazovnih i inetelektualnih usluga za vanredne polaznike JU MS rudarske škole Tuzla broj:02-1496-1/19 od 07.11.2019.godine,  shodno Odluci o utvrđivanju visine troškova naobrazbe odraslih i provjere znanja za institucije koje provode formalnu naobrazbu i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine troškova naobrazbe odraslih i provjere znanja za institucije koje provode formalnu naobrazbu.

Svakom polazniku uručuje se pojedinačno rješenje o utvrđenoj visini troškova za stjecanje odgovarajuće stručne spreme.

Od plaćanja dijela troškova obrazovanja odraslih oslobođeni su  u iznosu od 50%:

 1. Pripadnici Armije R BiH i HVO,
 2. Roditelji, supruge i djeca šehida, poginulih boraca i RVI,
 3. RVI i civilne žrtve rata sa i preko 60% invalidnosti,
 4. Osobe u stanju socijalne potrebe (rješenje nadležnog centraza socijalni rad)

 

VII POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

 • Za sticanje srednje stručne spreme III i IV stepena za polaznike koji nemaju završenu srednju školu potrebna je sljedeća dokumentacija:

 

1.Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole)

2.Izvod iz matične knjige rođenih

 1. CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta

4.Kopija lične karte karte

5.Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili svjedodžbu o prethodno završenom razredu srednje škole (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci)

6.Ovjerena izjava da nema status učenika ili studenta.

 • Dokumentacija potrebna za upis na III i IV stepen stručne spreme za polaznike koji žele izvršiti prekvalifikaciju, odnosno steći drugo zanimanje/stručno zvanje:

 

1.Zahtjev za upis

2.Izvod iz matične knjige rođenih

3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta

4.Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci)

5.Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju

6.Kopija lične karte

7.Ovjerena izjava da nemastatus učenika ili studenta

8.Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

 

VIII NAPOMENA:

Prilikom izbora kandidata uzet će se u obzir stepen ispunjenosti uvjeta u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

Konkurs je otvoren do popune upražnjenih mjesta po raspisanom konkursu. 

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnom danom od 09:00 do 13:00 sati u Sekretarijatu Škole na adresi JU Mješovita srednja rudarska  škola Tuzla, ulica Bosne Srebrene br.55 .

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona/fax:

(035) 228 516, (035)228-514 ili na e-mail:  msrudskola@bihnet.ba

 
Direktor škole

 

________________________

Enes Hadžiavdić, dipl.inž.rud.

0 0